line decor

 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
   
     
     
     
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
( ผู้อำนวยการระดับสูง )
     
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 
ฝ่ายอำนวยการ
 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
             
                 
           
 
             
 
             
 
             
 
 

 

 
 

 
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 0-5374-4044 Email : maekine@cdd.go.th